adviezen > briefadvies diversiteit en inclusie op de werkvloer

Advies: Briefadvies Diversiteit en inclusie op de werkvloer

In het Jaarprogramma 2022 heeft de SER Overijssel aangekondigd dit jaar met een advies op eigen initiatief te komen over het onderwerp Sociale innovatie. Als voorbereiding van dit adviestraject heeft een delegatie van de SER Overijssel gesproken met de medewerkers van de landelijke SER over het initiatief van de SER Diversiteit in Bedrijf dat in de Regio Zwolle wordt geïnitieerd onder de noemer ‘Zwolle Divers en Inclusief’. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gevarieerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat met een brede visie op diversiteit en richten ons op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Waarom zijn diversiteit en inclusie zo belangrijk? In de eerste plaats zijn er principiële redenen: het nastreven van diversiteit en inclusie zorgt voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. Een bedrijf met een team dat representatief is voor de samenleving waarin het opereert, weerspiegelt deze idealen. Daarnaast zijn er overtuigende zakelijke redenen om diversiteit en inclusie na te streven. Verschillende onderzoeken tonen aan dat diversiteit bedrijven een voorsprong geeft. Zo blijkt uit het onderzoek dat diverse teams innovatiever zijn, betere producten en diensten leveren en betere en betrouwbaardere (fact-based) beslissingen nemen, doordat er meerdere perspectieven worden geïntegreerd. Diverse teams blijken bovendien productiever en zijn aantrekkelijk voor nieuw, talentvol personeel. Om diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt in de regio Zwolle een impuls te geven, willen het MKB-Nederland Regio Zwolle en SER Diversiteit in Bedrijf een regionaal platform vóór en door lokale werkgevers lanceren. Dit platform sluit aan bij de eigenheid van de regio, het ondernemersklimaat en de lokale arbeidsmarkt en wordt gesteund door regionale netwerken van ondernemers, zoals MKB-Nederland Regio Zwolle. In deze context worden mkb’ers gestimuleerd elkaar aan te sporen meer te investeren in een gevarieerd personeelsbestand en een inclusiever werkklimaat. Het initiatief ‘Zwolle divers en inclusief’ zet in op twee sporen: meer diversiteit en inclusie binnen de individuele bedrijven en organisaties en een regionale beweging van werkgevers die zichtbaar de nieuwe norm van inclusief werkgeverschap uitdragen. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt de bedrijven hierbij en faciliteert het proces van regionale kennisdeling en maakt daarbij gebruik van de faciliteiten en kennis die is opgedaan met het Charter Diversiteit. De doelen voor de Regio Zwolle zijn als volgt: 1. In de regio is de bewustwording verruimd over de meerwaarde van brede diversiteit onder mkb en middelgrote organisaties en het belang van gelijke kansen en gelijke behandeling op de werkvloer. 2. Middelgrote en kleine bedrijven en organisaties zetten veranderingsprocessen in gang in de richting van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. 3. Een regionale beweging van bedrijven en organisaties die elkaar ondersteunen en zichtbaar optreden als ambassadeurs voor een inclusieve lokale arbeidsmarkt. De SER Overijssel ondersteunt de agendering van het onderwerp diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt in de Regio Zwolle. De SER Overijssel ziet echter mogelijkheden om dit initiatief breder op te pakken, ook in andere Overijsselse regio’s. Het onderwerp krijgt steeds meer aandacht bij de ondernemingen in Overijssel. Een groeiend aantal bedrijven sluiten zich aan bij het Charter Diversiteit, zoals Asito B.V., Tauw, Scania, Deltion College, Saxion Hogescholen, rechtbank Overijssel. Onlangs tekende Hogeschool Windesheim Charter Diversiteit. De SER Overijssel ziet hiermee een dynamiek bij Overijsselse bedrijven om diversiteit en inclusie bewust toe te passen. Om meer bedrijven in Overijssel te stimuleren het Charter Diversiteit te tekenen, zou de provincie Overijssel het Charter ook kunnen tekenen. Tijdens de online Expertmeeting Overijssels Arbeidsmarktbeleid (d.d. 27 januari 2022) werden de uitkomsten van de evaluatie van het Overijsselse arbeidsmarktbeleid gepresenteerd. Tijdens de discussie werd o.a. een vraag gesteld aan welke onderwerpen nog meer aandacht besteed zou moeten worden. Een aantal deelnemers hebben ‘inclusieve arbeidsmarkt’ ingevuld. In aansluiting op het initiatief van MKB Nederland de SER Overijssel benadrukt het belang van het onderwerp diversiteit en inclusie als onderdeel van het provinciale arbeidsmarktbeleid en verzoekt uw college om de initiatieven in de regio’s actief te ondersteunen. De provincie Overijssel heeft recent een kwartiermaker benoemd om inclusie hoog op de agenda te plaatsen. Hiermee worden belangrijke stappen gezet om te laten zien dat de provincie een voortrekkersrol in actief beleid voor een inclusieve samenleving. Deze brief kan gezien worden als een eerste reactie in het kader van het adviestraject Sociale innovatie waar de SER Overijssel dit jaar gaat oppakken.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Ed Korsman

lid namens CNV

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Harry Webers

Voorzitter