adviezen > advies basisvaardigheden

Advies: Advies Basisvaardigheden

Op 18 december 2020 stuurde de SER Overijssel het advies ‘Nieuwe kansen met basisvaardig Overijssel’ naar Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Achterblijvende vaardigheden op het vlak van taal, rekenen en digitale vaardigheden vormen een serieus probleem voor de zelfredzaamheid van mensen en hun deelname aan de samenleving. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. De exacte omvang van de doelgroep in Overijssel is niet bekend, maar wordt geschat op 12% van de bevolking. Voldoende beheersing van taal en rekenen en basale digitale vaardigheden zijn cruciaal om volop mee te kunnen doen in de samenleving en om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. De SER Overijssel vindt het om sociale en maatschappelijke redenen noodzakelijk om voortvarend en structureel te werken aan de ontwikkeling van basisvaardigheden bij inwoners. Investeren in basisvaardigheden loont zowel voor het individu als voor de samenleving als geheel. Geletterdheid heeft een belangrijke impact op de gezondheid van mensen. Werknemers worden productiever indien ze werken aan hun basisvaardigheden. Meer mensen met voldoende basisvaardigheden zorgen voor meer maatschappelijke welvaart en economische groei. 

Uit onderzoeken, gesprekken met experts en het SER-advies ‘Samen werken aan taal’ (2016) blijkt dat het onderwerp met betrekking tot basisvaardigheden omvangrijk, complex en weerbarstig is. Er wordt al jaren aandacht aan besteed vanuit verschillende overheden en maatschappelijke partners. De SER Overijssel stelt vast dat er op dit moment veel beleidsinspanningen en initiatieven zijn gericht op de verbetering van basisvaardigheden. De SER Overijssel constateert echter dat deze inspanningen niet voldoende zijn om het aantal mensen met onvoldoende (digitale) basisvaardigheden te verminderen. Veel initiatieven en inspanningen zijn te versnipperd, te vrijblijvend, te weinig structureel en te selectief. Het gevolg is dat veel laaggeletterden niet of onvoldoende worden bereikt, vooral de mensen met Nederlands als eerste taal. Het huidige budget is niet genoeg om alle laaggeletterden te bereiken en om tegemoet te komen aan hun (impliciete) sociale behoefte. Laaggeletterden vragen in feite om méér dan het aanleren van basisvaardigheden: ze willen meer deelnemen aan de samenleving.

flyer basisvaardigheden voor hulpverleners


flyer basisvaardigheden voor hulpverleners 2

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Harry Webers

Voorzitter

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland