adviezen > platteland vitaal!

Advies: Platteland Vitaal!

Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk op het platteland. Onder meer de energietransitie, de bouw van voldoende woningen en behoud van sociale voorzieningen hebben impact op de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel zet zich in voor een toekomstkrachtig platteland.

 

In april 2020 heeft Provinciale Staten het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland vastgesteld. Met dit investeringsvoorstel wordt in de coalitieperiode 2020-2023 invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor een aanpak Leefbaar Platteland. Het doel is tot een krachtig, zelfbewust en toekomstbestendig platteland te komen. Voor de periode 2020-2023 is het bedrag van €3,75 miljoen beschikbaar gesteld voor:

a)     Een wetenschappelijk kader Leefbaar Platteland;

b)     Een netwerk Leefbaar Platteland;

c)     Een stimuleringsregeling Leefbaar Platteland.

 

Drie wetenschappers, Bettina Bock, Gert-Jan Hospers en Koen Salemink schreven een essay over hoe zij de toekomst zien van het Overijssels platteland. Hiervan is een bundel gemaakt ‘Platteland kiest positie; toekomstkracht van Overijssel’.

Begin 2022 is PS geïnformeerd over de stand van zaken (Voortgangsbrief Leefbaar Platteland). De provincie krijgt goede respons op de aanpak en daarom is de provincie voornemens deze aanpak de komende jaren te continueren. 

In het jaarprogramma 2022 is het onderwerp Leefbaar Platteland als adviestraject op eigen initiatief opgenomen. Tijdens het jaarlijkse gesprek tussen de SER Overijssel en GS op 23 november 2021 is er door GS positief gereageerd op het aangekondigde onderwerp Leefbaar Platteland.

Commissieleden

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Wilfred Beens

lid namens FNV

Ben Haarman

adviseur namens LTO

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Harry Webers

Voorzitter