adviezen > kennis durven vragen en delen: advies over kennisvalorisatie overijssel

Advies: Kennis durven vragen en delen: advies over kennisvalorisatie Overijssel

Voor de SER Overijssel staat bij kennisvalorisatie centraal dat er voor alle partners zinvolle wisselwerking ontstaat tussen bedrijven (ook onderling) en organisaties, overheden en kennisinstellingen (mbo, hbo, wo). In dit advies staat de kernvraag centraal hoe nieuwe kennis die binnen mkb-bedrijven wordt ontwikkeld door ervaringen, innoveren, leren en ontwikkelen van ondernemers en medewerkers, ook daadwerkelijk breed ingezet kan worden binnen het eigen bedrijf of breder binnen het mkb, zodat die nieuwe kennis ook benut gaat worden. De vraag is daarbij op welke wijze de provincie daarbij ondersteuning kan bieden. Het gaat hierbij om het benaderen van het vraagstuk vanuit de ondernemers en hun medewerkers zelf en niet - of in elk geval veel minder - vanuit de kennisinstellingen. De behoefte aan en het stimuleren van kennisoverdracht van ondernemers staan centraal. Omgekeerd denken, tegengesteld aan de gangbare insteek om vanuit de kennisinstellingen en overheden naar de ondernemer te kijken en voor hem of haar te (be)denken wat goed is voor de onderneming.

Uit verschillende onderzoeken en adviezen komt een complex geheel van grote en kleine hindernissen naar voren, die het moeilijk maken om in een netwerk of samenwerking rond (technologische) innovatie te stappen. Hoe kleiner een bedrijf, hoe moeilijker om al deze hindernissen te overbruggen. Door de grote diversiteit aan bedrijven en kenniscentra is de juiste aansluiting tussen de behoeften van bedrijven en het aanbod van kenniscentra niet gemakkelijk. Veel knelpunten bij de kenniscirculatie hebben te maken met het ontbreken van bepaalde vaardigheden die nodig zijn bij de innovatie en kennisdeling. De urgentie ervan wordt ook vaak niet onderkend. Er is behoefte aan een proactieve houding van mkb-ondernemingen, waardoor ze beter hun vragen kunnen verwoorden. Van de onderwijsinstellingen worden meer tijdsinvestering, creativiteit en flexibiliteit verwacht om aan te kunnen sluiten op de werkwijze van mkb-bedrijven.

 

De SER Overijssel geeft aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten rondom de volgende thema’s:

1.     Maak een valorisatieroutekaart vanuit het perspectief van mkb;

2.     Benut de kracht van mkb-bedrijven voor innovatie en kenniscirculatie;

3.     Versterk de kennisuitwisseling tussen het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven;

4.     Faciliteer leven lang ontwikkelen voor ondernemers en medewerkers.

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Harry Webers

Voorzitter

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Lees meer over dit adviestraject

Agenda

Onderstaande evenementen zijn gerelateerd aan dit advies.

datum
aanvang
onderwerp

Er staan geen nieuwe agenda items gepland