adviezen > toekomst vrijetijdseconomie overijssel

Advies: Toekomst vrijetijdseconomie Overijssel

In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel wordt aangegeven dat de provincie samen met de partners van Gastvrij Overijssel tot een actieplan wil komen om toerisme te stimuleren met behoud van de kwaliteiten van Overijssel. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toeristische parels in Overijssels, zoals de Hanzesteden en de Nationale Parken. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen geformuleerd. Dit SER-advies geeft verdere aanknopingspunten om zo’n actieplan verder in te vullen om in de komende jaren gezamenlijk uit te voeren.

De SER Overijssel onderschrijft de noodzaak van een provinciale inzet op het terrein van de vrijetijdseconomie

 

SER Overijssel-voorzitter Harry Webers:

 

“Het is van belang om te beseffen dat ontwikkelingen op het gebied van toerisme alleen mogelijk zijn als ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving”

 

Op 15 november 2019 wordt het SER-advies ‘Toekomst vrijetijdseconomie Overijssel’ aangeboden aan de verantwoordelijke gedeputeerde De Witte.

 

In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel wordt aangegeven dat de provincie samen met de partners van Gastvrij Overijssel tot een actieplan wil komen om toerisme te stimuleren met behoud van de kwaliteiten van Overijssel. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toeristische parels in Overijssels, zoals de Hanzesteden en de Nationale Parken. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen geformuleerd. Dit SER-advies geeft verdere aanknopingspunten om zo’n actieplan verder in te vullen om in de komende jaren gezamenlijk uit te voeren.

 

De SER Overijssel onderschrijft de noodzaak van een provinciale inzet op het terrein van de vrijetijdseconomie. In dit SER-advies benadrukken wij het belang van de gezamenlijke inzet en investeringen. De SER Overijssel ziet voor de provincie een relevante rol weggelegd om de sector recreatie en toerisme te stimuleren en te faciliteren. Dat is niet alleen voor de sector zelf belangrijk maar ook voor het prettige woon- en leefklimaat voor de inwoners, het ondernemersklimaat voor bedrijven in Overijssel en het (inter)nationale imago van de provincie Overijssel. In dit advies zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld naar de provincie Overijssel en de sector recreatie en toerisme en Gastvrij Overijssel.

 

Het is van belang om te beseffen dat ontwikkelingen op het gebied van toerisme alleen mogelijk zijn als ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zoals zowel in het document ‘Perspectief 2030’ (NBTS) als door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur benadrukt wordt, moet het uitgangspunt van toerismebeleid zijn dat het gebruik van de publieke ruimte door bezoekers en bewoners de beschikbaarheid van een aantrekkelijke leefomgeving niet mag aantasten.

 

De SER-advies bevat vijf aandachtspunten waarbij specifieke adviezen zijn geformuleerd:

·         Stimuleer innovatie en vitaliteit van de sector door regionale toeristische ontwikkelstrategieën op te stellen

·         Zoek oplossingen voor knelpunten en benut kansen op het gebied van de arbeidsmarkt

·         Stimuleer ontwikkeling van unieke toeristische kenmerken van Overijssel en zoek aansluiting bij verhaallijnen

·         Participeer actief in de ontwikkeling van landelijke kennisinfrastructuur

·         Besteed aandacht aan energietransitie en circulariteit binnen toeristische sector.

 

Commissieleden

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Harry Webers

Voorzitter