adviezen > briefadvies herstelmaatregelen corona

Advies: Briefadvies herstelmaatregelen corona

Door de IPO Taskforce Herstelplan Regionale Economie is een concept 'Herstelplan Regionale Economie' opgesteld, dat de SER Overijssel vertrouwelijk mocht ontvangen. In het gesprek tussen de (vice) voorzitters van de SER Overijssel en gedeputeerde van Hijum op 8 juli jl. is de SER Overijssel verzocht om te reageren op de thema's en de acties uit het herstelplan. De voltallige SER- reactie heeft dit met gedeputeerde van Hijum besproken in het bestuurlijk overleg op 20 augustus jl. Op 26 augustus stuurde de SER Overijssel hierover een adviesbrief aan Gedeputeerde Staten.

De SER Overijssel geeft de volgende hoofdrichtingen voor de voorbereidingen van de herstelmaatregelen door Gedeputeerde Staten

  1. Topfitte arbeidsmarkt, met extra aandacht voor kwetsbare categorieën (mbo-sectoren); benaderen vanuit de factor ‘mens’ in plaats van alleen vanuit de factor ‘bedrijf';
  2. Denken in sterke clusters in Overijssel; beter benutten van de‘unique selling points’ en focussen op de regionale aspecten;
  3. Regionale verdienvermogenen nieuwebusinessmodellen.

Voor de meeste van deze punten geldt dat de ze niet het exclusieve of primaire terrein van de provincie zijn. De effectiviteit van een Overijssels herstelprogramma staat of valt met goede samenwerking van de provincie met de partijen in de (deels) Overijsselse arbeidsmarktregio’s: UWV, gemeenten, sociale partners, onderwijsenmaatschappelijke instellingen. De SER Overijssel draagtdaaraan graag actief bij.


Commissieleden

Harry Webers

Voorzitter

Aljona Wertheim-Davygora

secretaris-directeur

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter