adviezen > investeringsvoorstel economie - durf te kiezen voor circulaire economie!

Advies: Investeringsvoorstel Economie - Durf te kiezen voor circulaire economie!

De Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel is door GS gevraagd advies uit te brengen over het investeringsvoorstel economie.

Durf te kiezen voor circulaire economie!

Investeringsvoorstel economie

De provincie Overijssel heeft 28 miljoen euro beschikbaar voor het investeringsvoorstel economie. Gedeputeerde Staten hebben de Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel gevraagd om advies uit te brengen over de besteding van deze middelen.

De SER Overijssel adviseert om te kiezen voor één speerpunt en de beschikbare middelen in te zetten voor de transitie naar een circulaire economie.

Circulaire economie

Het streven naar een circulaire economie sluit aan bij het beeld van Overijssel als een groene, duurzame provincie met brede welvaart. Waar mensen naar elkaar omzien en de kwaliteit van leven hoog is. De SER Overijssel adviseert om samen met partijen te werken aan een systeem, waarin we slimmer omgaan met onze grondstoffen, minder verspillen en dat een positieve impact heeft op het milieu en de samenleving.

Herijking middelen en revolverend fonds

In het advies wordt ook gepleit voor een herijking van de middelen. De SER Overijssel adviseert een revolverend Overijssels Fonds voor Circulair MKB in het leven te roepen, om kansrijke innovatieve initiatieven vanuit het bedrijfsleven te kunnen ondersteunen.

Kansen voor alle opleidingsniveaus

Om de circulaire economie te versnellen is binnen het onderwijs samenwerking op zoveel mogelijk niveaus relevant: tussen verschillende disciplines en tussen verschillende opleidingsniveaus. Ook binnen het LLO aanbod zijn circulaire vaardigheden belangrijk; een leven lang ontwikkelen houdt de economie wendbaar en maakt werkenden minder kwetsbaar.

Netcongestie

Ondanks dat energie buiten het investeringsvoorstel economie valt, vraagt de SER Overijssel in het advies om extra provinciale aandacht voor de netcongestie. De netcongestie raakt zoveel sectoren, van vestigingsklimaat tot uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, van woningbouw tot mobiliteit, dat het niet buiten beschouwing kan worden gelaten als het gaat om de regionale economie.

Circulaire economie rode draad door provinciale thema’s

In het advies wordt een koppeling gelegd tussen de circulaire economie en de provinciale economische thema’s als familiebedrijven, toekomstbestendige werklocaties, internationalisering, digitalisering, innovatie, arbeidsmarkt, start-ups en scale-ups. Als een rode draad verbindt het de thema’s en biedt het kansen voor duurzame verdienmodellen en samenwerking, zowel binnen de regio’s als buiten Overijssel en grensoverstijgend.

Commissieleden

Arjen Vels

lid namens VNO NCW; vicevoorzitter

Bianca Veneklaas

lid namens VNO-NCW, HISWA-RECRON

Clazinus Netjes

lid namens VNO NCW

Coby Adema

lid namens FNV; vicevoorzitter

Harry Webers

Voorzitter

Ingrid Oonk

secretaris-directeur

Lubbert Schenk

lid namens CNV

Monique Daamen

lid namens FNV

Paul Braakhuis

lid namens MKB Nederland

Roland Logtmeijer

lid namens CNV

Suzanne Peeters

programmasecretaris