Advies Geef recreatie en toerisme in Overijssel de plek die het verdient!

19 december 2023

actueel > advies geef recreatie en toerisme in overijssel de plek die het verdient!

Geef recreatie en toerisme in Overijssel de plek die het verdient!

De SER Overijssel sluit 2023 af met het advies “Geef recreatie en toerisme in Overijssel de plek die het verdient!”. Onze voorzitter Harry Webers overhandigde het rapport aan gedeputeerde Erwin Hoogland. Bij de overhandiging waren de commissieleden Bianca Veneklaas en Roland Logtmeijer aanwezig en de secretaris-directeur Ingrid Oonk.

Brede welvaart en economie

Centraal in het advies staat het pleidooi om recreatie en toerisme in Overijssel de plek te geven die het verdient. Zowel fysiek, als in aandacht en betrokkenheid. Waarbij recreatie wordt beschouwd als een voorwaarde voor brede welvaart en toerisme als een economische sector van belang, die werk en inkomen biedt aan een breed palet van inwoners in Overijssel.

Familiebedrijven en gemeenschapszin

Waarbij wordt geanticipeerd op ontwikkelingen, als de groeiende vraag, de veranderende behoefte en waarbij spreiding steeds belangrijker wordt om het draagvlak te behouden. Waar familiebedrijven zich blijven onderscheiden door gastvrijheid, kwaliteit, samenwerking, gemeenschapszin en toegevoegde waarde, zodat ook de leefbaarheid in de kleine kernen en op het platteland behouden blijft.

(Be)leefomgeving en placemaking

Waar de (be)leefomgeving al begint bij de voordeur. En waar aandacht is voor placemaking: het aanwenden van lokale kennis, creativiteit en middelen, met als doel om plekken te ontwerpen die bijdragen aan de identiteit en het welbevinden van lokale gemeenschappen. Waarin het gezamenlijk verhaal voor Overijssel wordt opgebouwd uit de deelverhalen van de regio’s, die elk hun eigen karakter hebben.

Recreatie en toerisme aan de voorkant meenemen

Waar recreatie en toerisme al aan de voorkant van ruimtelijke (gebieds)processen wordt meegenomen, koppelkansen worden benut en 1 + 1 = 1. Waarbij bottum-up wordt gewerkt en wordt geïnvesteerd in PPS constructies. Waar experimenteerruimte is voor ondernemers, buiten de bestaande kaders. En waarbij de provincie Overijssel een actieve schakel- en regierol vervult binnen de triple helix structuur, die nodig is om de benodigde resultaten op dit beleidsterrein te behalen. 

Het advies van de SER Overijssel is tot stand gekomen op basis van de inbreng van uiteenlopende organisaties en personen, die zich bezighouden met de vrijetijdseconomie in Overijssel.

Onderaan deze pagina is de samenvatting en het gehele rapport te lezen.