Advies Elk bedrijventerrein telt!

23 januari 2024

actueel > advies elk bedrijventerrein telt!

Elk bedrijventerrein telt!

Nu door de ruimteclaims vanuit verschillende sectoren, waaronder wonen, landbouw, natuur, recreëren én werken, elke m2 zo efficiënt mogelijk moet worden benut, is ieder bedrijventerrein relevant. Het is goed om in Overijssel aandacht te hebben voor topwerklocaties, maar ook het bedrijventerrein om de hoek telt mee. Dit is belangrijk vanwege de woon-werkafstand, de leefbaarheid op het platteland, voor lokale energiesystemen en als werkplek voor maakbedrijven en industrie, met zowel praktisch als theoretisch geschoolde werknemers. Dit advies van de SER Overijssel heet dan ook ‘Elk bedrijventerrein telt!’.

 

Actuele lifecycle analyse en ruimte voor circulaire economie

Het is van belang dat de basis op de bedrijventerreinen op orde is. Met een actuele lifecycle analyse van de bedrijventerreinen wordt duidelijk wat er nodig is om ze toekomstbestendig te houden of maken. Zo kan worden ingegrepen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan en ondermijning worden tegengegaan. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een ander ruimtegebruik, met extra ruimte voor industriële activiteiten op de bedrijventerreinen. Het is belangrijk te anticiperen op de bijbehorende bedrijfsactiviteiten zoals reparatie, delen, recycling en de verwerking van (bio)grondstoffen, met voldoende opslagruimte en de benodigde transportinfrastructuur.

 

Stip op de horizon, goed sturingsmodel, lokale gebiedsorganisaties en organisatiegraad

Zorg voor actueel beleid en een heldere stip op de horizon, als kader voor langjarige investeringen en innovaties. Kijk naar een goed sturingsmodel voor de uitgifte van bedrijventerreinen. De mandeligheidsconstructie, waarmee in Kampen positieve ervaringen zijn opgedaan, is hier een voorbeeld van. Benut de kennis van HMO (Herinvesteringsmaatschappij Overijssel) om lokale gebiedsorganisaties op te richten en te ondersteunen. Jaag aan dat de terreinen professioneler worden georganiseerd en bij gemeenten een serieuze gesprekspartner krijgen, adviseert de SER Overijssel.

 

Kennis delen

De ervaring leert dat de capaciteit bij gemeenten, ondernemers en ondernemersorganisaties beperkt is, terwijl men voor enorme opgaven staat met betrekking tot de grote transities die juist op bedrijventerreinen landen. Door provinciaal te investeren in de kennisrol en dit lokaal en regionaal te faciliteren, neemt de lokale organisatie- en uitvoeringskracht toe. SER Overijssel adviseert om actief in overleg te gaan met de kennisinstellingen over langjarige samenwerking, lokale labs en projecten in diverse gemeenten. Ook het leren van ‘best practices’ in andere provincies, zoals de Grote Oogst in Noord Brabant en de Circulaire bedrijventerreinen in Zuid Holland, draagt bij aan betere bedrijventerreinprogramma’s en -projecten.

 

Overhandiging rapport

Rekening houdend met de bovenstaande adviespunten kan, samen met bedrijven en organisaties in de provincie, de basis worden gelegd voor toekomstbestendige bedrijventerreinen Overijssel. Het advies is door Harry Webers, voorzitter van de SER Overijssel, overhandigd aan gedeputeerde Erwin Hoogland.