Themabijeenkomst 'Werken voor en na Corona'

22-10-2020
Het Forum Groningen - Rabozaal

Ook vóór de Coronacrisis was al duidelijk geworden dat ondanks sterke economische groei het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakte voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als "doorgeslagen flexibilisering" of "weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of een arbeidsbeperkingen" werd veelvuldig geuit. Twee belangrijke adviesorganen hebben het functioneren van de arbeidsmarkt onder de loep genomen en hierover de regering begin dit jaar geadviseerd.

Het betreffen de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) die het advies "In wat voor land willen wij werken" heeft uitgebracht en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies "Het betere werk". In beide adviezen wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek beschreven en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Veel is ook na Corona nog relevant, misschien nog wel meer, maar uiteraard zijn er ook verschillen.  

 Op 22 oktober 2020 organiseren wij een themamiddag over het functioneren van de (regionale) arbeidsmarkt, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Het verheugt ons zeer dat de heer prof. dr. Godfried Engbersen van de WRR en de heer prof. dr. Bas ter Weel van de Commissie Borstlap bereid zijn gevonden om een toelichting te geven over de mede door hen uitgebrachte adviezen, waarbij ze ook zullen in gaan op de relevantie na Corona. In de adviezen wordt ook duidelijk dat Nederland ten opzichte van andere West-Europese landen nog nauwelijks investeert in activerend arbeidsmarktbeleid in Nederland. In het verlengde hiervan zal mevrouw prof. dr. Sietske Waslander het onlangs door de SER Noord-Nederland uitgebrachte advies "De governance structuur van de Sociale Werkvoorziening" toelichten.

PROGRAMMA

De themamiddag wordt begeleid door dagvoorzitter Marijke Roskam.

Het programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de Rabozaal van het Forum in Groningen. 

In verband met de Corona-maatregelen zijn er maximaal 70 zitplaatsen beschikbaar en is aanmelden verplicht. Aansluitend zal worden afgesloten met een netwerkborrel van 17.00 tot 18.00 uur in de aangelegen zaal met voldoende ruimte om aan de Corona-maatregelen te voldoen.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden